Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
ObecRužomberok
Facebook ikona
— Vitajte na našich stránkach —
CENTRUM PRE DETI A RODINY RUŽOMBEROK

Profesionálne náhradné rodiny

Profesionálna náhradná rodina je organizačnou súčasťou Centra pre deti a rodiny (CDR). Ide o domáce prostredie zamestnanca – profesionálneho rodiča CDR,  v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí, a to:

  • v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom CDR alebo
  • v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom

Profesionálny rodič je zamestnanec CDR, ktorý vykonáva ústavnú starostlivosť v rodinnom dome alebo byte poskytnutom CDR, alebo vo vlastnom dome či byte.

 

Význam profesionálnej náhradnej rodiny

Profesionálna rodina, alebo profesionálny rodič má veľký význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby, prípadne manželov, ktorí mu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma náhradnej starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa a najviac sa približuje modelu rodinnej výchovy.

Dieťa má v profesionálnej rodine možnosť vyrastať v rodinnom prostredí s dostatočnými podnetmi, čo je veľmi dôležité z hľadiska jeho vývinu pre budovanie vzťahov a väzieb. Prirodzeným spôsobom tak získava vzory rodinných rol.

V profesionálnej rodine je možné umiestniť a vychovávať aj viacpočetnú skupinu súrodencov.

 

Kvalifikačné predpoklady záujemcu pre vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva:

Pre vykonávanie profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania s maturitou a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 40 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad /Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Ak ide o dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania a o dieťa, ktoré je drogovo alebo inak závislé môže vykonávať starostlivosť v profesionálnej rodine len fyzickáosoba, ktorá získala VŠ vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

 

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti spočíva:

1/ v poskytnutí základných informácií

a/ o náhradnej rodinnej starostlivosti,

b/ o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a jeho potrebách

c/ o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti

2/ v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými

 

Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať na každom ÚPSVaR, alebo u akreditovaného subjektu, ktorý má na vykonávanie prípravy akreditáciu, ako napr.:

  • Návrat, o.z.
  • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  • Detské centrum Slovensko

Zoznam týchto akreditovaných subjektov je zverejnený na www.employment.gov.sk. Informácie o možnosti absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti poskytne záujemcom každý ÚPSVaR, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPODaSK.

 

Profesionálny rodič

Záujemca, ktorý absolvuje prípravu sa môže uchádzať o zamestnanie v CDR štátnom, neštátnom, alebo v krízovom stredisku. Najvhodnejšie je, aby bolo Centrum čo najbližšie k bydlisku profesionálneho rodiča.

Centrum musí disponovať voľným pracovným miestom pre profesionálneho rodiča a z radov záujemcov si vyberá najvhodnejšieho kandidáta za zamestnanca – profesionálneho rodiča.

Pracovný pomer sa uzatvára v zmysle Zákonníka práce. Ide o pracovnoprávny vzťah Centra a profesionálneho rodiča, ktorý dostáva za svoju prácu mzdu. Medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah. Starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine nie je ďalšou formou náhradnej starostlivosti, ako je napr. pestúnska starostlivosť. Je to spôsob zabezpečovania individuálnej starostlivosti o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Jedná sa o veľmi zodpovednú a náročnú prácu, ktorá spočíva v 24 hodinovej starostlivosti o dieťa vo vlastnom rodinnom prostredí, a ktorá v plnom rozsahu ovplyvní život všetkých členov rodiny profesionálneho rodiča. Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že ústavná starostlivosť je len dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa pomery v rodine zmenili natoľko, že rodičia dieťaťa môžu vykonávať jemu osobnú starostlivosť, alebo ak sa rodinné pomery nezmenili, umiestniť dieťa do náhradnej rodiny /osvojenie, pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť/.

Ak v profesionálnej rodine zabezpečuje starostlivosť dieťaťu jeden profesionálny rodič, na druhého z manželov tohto zamestnanca sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ktorá platí pri overení spôsobilosti pre náhradnú rodinnú starostlivosť.

Jeden profesionálny rodič môže mať v profesionálnej rodine v starostlivosti najmenej jedno dieťa a najviac tri deti alebo mladých dospelých.

Ak starostlivosť v profesionálnej rodine zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami Centra, v jednej profesionálnej rodine môžu mať najmenej dve deti a najviac šesť detí alebo mladých dospelých.

Centrum poskytuje profesionálnemu rodičovi, ktorý zabezpečuje starostlivosť dieťaťu v profesionálnej rodine mesačne finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov na stravovanie, ošatenie a zabezpečenie vecí a služieb osobnej potreby dieťaťa a poskytuje mu základné vybavenie. Suma poskytnutá Centrom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa vo výške niekoľko násobku sumy životného minima v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 643/2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o SPOD a SK a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Centre pre deti a rodiny Ružomberok je aktuálne zamestnaných 6 profesionálnych rodičov, v profesionálnych rodinách je t.č. umiestnených 15 detí. Prácu profesionálnych rodičov monitorujú zamestnanci Centra – psychológ spolu so sociálnym pracovníkom. Minimálne 1 krát mesačne ich navštevujú, poskytujú im odbornú pomoc a poradenstvo. 

 

Profi rodiny Profi rodiny

Užitočné informácie pre Vás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

Facebook

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:53
TÝŽDEŇ:193
CELKOM:288442

Kontakty

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
Kalvárska 924/35,
034 01 Ružomberok

tel.: +421 444 324 070
e-mail: cdr.ruzomberok@ddrk.sk